Page 7 - CRM NEOS SEPT_2135644.pdf
P. 7

Foto: Carl Lapeirre          noten nog altijd ‘getraumatiseerd’ zijn
                                      om dingen die ze meer dan 50 jaar gele-
                                      den hebben meegemaakt. Ik was daar
                                      ook, heb ook een tik tegen mijn oren
                                      en strafstudie gekregen maar ik heb
                                      absoluut die negatieve gevoelens niet.
                                      Raar, hé?


                                      Het Vlaamse gezin is de laatste 100
                                      jaar helemaal veranderd. Welke grote
                                      tendensen zie je?
                                      Dirk Musschoot: In die honderd jaar
                                      zijn er altijd ‘denkers en doeners’ ge-
                                      weest, politici, sociaal geëngageerde
                     Lieve Pottillius (bestuurslid van  mensen, verenigingen die grote en
                     Neos Grimbergen) kon in 1957   kleine stenen hebben verlegd en zo
                     als vijftienjarige de Jamboree
                     in Zwitserland meemaken     de loop van de geschiedenis voor
                                      gezinnen positief beïnvloed hebben.
                                      Ik zou echt niet willen leven aan het
                         Nostalgie is       begin van de vorige eeuw: zonder
                        de pijn van het      vakantie, zonder kindergeld, zonder
                      niet thuis kunnen zijn     gezondheidszorg voor iedereen, zon-
                                      der gelijke rechten (voor mannen en
                                      vrouwen, wit en zwart…), zonder on-
    herinneringen, zolders werden opge-                 derwijskansen voor iedereen… Het is
    ruimd, foto’s geklasseerd. Laat een                 vandaag heus niet allemaal rozengeur
    nostalgische blik ons ook geloven dat                en maneschijn, maar we hebben het
    het vroeger allemaal beter was?                   toch echt wel beter dan vroeger. Er zijn
    Dirk Musschoot: Teruggrijpen naar                  altijd mensen geweest die dat voor
    vroeger is een manier om te ontsnap-                ons hebben gerealiseerd, daarvoor
    pen aan vandaag. Als ‘vroeger’ voor ons               soms hard hebben gevochten. Het
    betekent ‘beter’ of ‘veiliger’, dan is dat             is niet eens zo gek lang geleden dat
    een welkome vlucht. Sommige mensen                 vrouwen nog ontslagen mochten wor-
    denken dan weer liever niet terug aan                den als ze trouwden.
    vroeger omdat dat bij hen nare herinne-
    ringen oproept.                           Vroeger was het dus niet per sé beter
    Interessant is het vermogen van de                 maar wel anders.
    mens om negatieve dingen en erva-                  Dirk Musschoot: Ik deel heel wat er-

    ringen uit het verleden weg te filteren.               varingen met de Neos-leden. Ook zij
    Bij veel mensen gaan, met het ouder                 hadden doorgaans niet met een ge-
    worden, de scherpe kantjes af van de                kleurd kindje in de klas gezeten, kenden
    mindere ervaringen. Hoewel soms ook                 meestal geen koppel dat ongehuwd
    helemaal niet, hoor. Het hangt er maar               samenleefde, kenden niemand die
    vanaf. Zo vind ik het frappant dat ik in  Francine Roedts (bestuurslid Neos  homoseksueel was en hadden het qua
    een Facebookgroep over mijn oude  Oostkamp) perfect uitgedost voor  seksuele voorlichting ook allemaal re-
                     een avondje uit
    school lees dat sommige oud-klasge-                 delijk zelf moeten uitzoeken.

                                                  NEOS - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12