Page 8 - _07Q27_NEOS_2109-digimag.pdf
P. 8

Wokers en boomers
           Je kan niet naar           In het kerstessay onderzoekt Michael Van Peel of er een nieuwe
        je eigen jeugdjaren kijken         clash der generaties is. De media suggereren van wel, maar
        met de bril die je toen had         zijn conclusie is dat het eigenlijk allemaal best meevalt. Twee
                              stereotypes in deze hele discussie zijn ‘woker’ en ‘boomer’.
                              ● Boomer: De oudere, verzuurde mens die alleen maar aan
                               zichzelf denkt, een beetje racistisch en bekrompen is en zich
                               niets aantrekt van het milieu en de wereld in het algemeen.
                               Een boomer is niet mee met de jongste, nieuwste trends en
                               vindt het hele genderdiscours maar wat raar: “Kunnen ze
                               niet gewoon normaal doen?”
                              ● Woker: De egocentrische woker is snel gekwetst en komt
                               voor het minste op straat, luid jammerend dat het concept
                               zwarte piet aan de schandpaal moet genageld worden en
                               elke gender zijn eigen wc moet hebben. Iedereen moet ver-
                               draagzaam zijn en elk verkeerd gebruik van een (voornaam)-
                               woord kan als transfoob of racistisch gezien worden.
                              moeten gevormd  is dat een veel grotere opgave. Daar
                              worden, dat je risi- zit een oorzaak van die stellingenoor-
                              co’s moet nemen  log tussen generaties. Individueel wil
                              om zo te leren wat  elke grootouder het beste voor zijn
                              je grenzen zijn, of  kleinkind, en omgekeerd. Individueel
     trouwens hetzelfde. Jongeren zetten  als hoogbejaarde wanneer je niet meer  geven we veel om elkaar. Het is pas als
     zich evengoed af tegen de oudere gene- het gevoel hebt zeeën van tijd over te  we naar groepen kijken dat het spel
     ratie. Dat is ook de rol van de jeugd. Zo  hebben, is veel ingrijpender dan wan- van de polarisering begint en je tot de
     geven zij hun identiteit vorm.  +""/ ""+ 3""/1&$"/ ,# 3&'ƞ&$"/ $"3/ $!  verleiding komt elkaar te verwijten te
     Zijn de verschillen dan wel toe te wij- wordt hetzelfde te doen.” veel met zichzelf bezig te zijn. De sleutel
     zen aan generaties? Of gaat het eerder               is dan om die groepen nog steeds te be-
     ,* )""ƞ&'!03"/0 %&))"+Ȅ ”Oudere  Zie je kleinkind in de jongeren  kijken als kleinkind en grootouder. Zo
     mensen zijn altijd iets conservatiever  De verwijten vliegen heen en weer.  bouw je bruggen.”
     dan jongere mensen omdat je brein zo  Dat komt doordat we elkaar bekijken  Vergelijken kan niet, daarvoor ver-
     evolueert. Trek het risicogedrag van  vanuit ons eigen standpunt. “Het is  schilt onze situatie te sterk. Veel
     pubers hun hele leven door en ze halen  makkelijk een jongere te vragen om  verschillen zijn te wijten aan techno-
     het meestal niet. Een deel van de ver- binnen te blijven als je zelf al zestig of  logische veranderingen. “Technologie
     schillen die we elkaar toewijzen is dus  zeventig mooie jaren op de teller hebt.  evolueert steeds sneller en sneller
     0&*-")4"$ 1" 3"/() /"+ !,,/ )""ƞ&'!0- Omgekeerd is het ook gemakkelijk als  waardoor ook generatieverschillen
     verschil. Daarnaast treden ook verschil- jongere om te vragen aan ouderen hun  zich sneller lijken te manifesteren. Mijn
     )"+ ,- ,*! 1 ")(" )""ƞ&'!0$/,"- ,- "+  comfort op te geven om zo de klimaat- $/,,1,2!"/0 % !!"+ &+ !" ' /"+ 3&'ƞ&$
      "- )!" )""ƞ&'! 4,/!1 ),,1$"01")!  opwarming tegen te gaan. ‘Ga kleiner  nog geen koelkast, tv geraakte pas in
     aan belangrijke gebeurtenissen. Daar- wonen en doe je auto weg’ lijkt geen  de jaren zestig en zeventig ingeburgerd
     om zal corona ook veel ingrijpender zijn  grote moeite als je zelf nog niets hebt.  en voor internet is dat pas de jaren ne-
     voor jongeren dan voor volwassenen.  Als je er je hele leven voor gewerkt hebt  gentig. De jongste generatie, generatie
     Als tiener een jaar moeten binnenblij- en een deel van je identiteit vasthangt   ,# Ȉ!&$&1 ) + 1&3"0ȉ $"+,"*!Ǿ %""ƞ
     ven, op het moment dat je identiteit zou  aan wat je materieel bereikt hebt, dan  nooit een tijd zonder internet of smart-
     8 - NEOS

  NEOS_2109_006-009_MichaelVanPeel.indd  8                              22/02/2021  10:26
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13