Page 9 - _07Q27_NEOS_2109-digimag.pdf
P. 9

phones gekend. Vergelijken is dus geen  het onveiligheidsgevoel stijgen terwijl  chanisme. Jongeren hebben schrik om
    optie. Zo is de perceptie van arm en  !" 3"&)&$%"&! ,,( )&'ƞ 01&'$"+ǽ "4,,+  oud te worden en dus gaan ze ouderen
    rijk doorheen de jaren sterk veranderd.  omdat je gevoeliger wordt voor dat klei- dehumaniseren. Zo maken ze van hen
    )(" 4"/(),7" %""ƞ 1"$"+4,,/!&$ ""+  ne stukje, die ene handtasdiefstal op  niet hun eigen toekomst maar iets ab-
    smartphone en iemand zonder tv en  straat. Terwijl het er vroeger misschien  stract, een ander soort mensen. Daarom
    internet is arm. Onze standaard ligt  3&'ƞ&$ 4 /"+ǽ " &!" )"+ 3 + ',+$"/"+Ǿ  trek ik mij zo op aan leuke verhalen zoals
    steeds hoger. Het goed of slecht hebben  die progressiever zijn, bloeien verder in  dat van Britse volksheld Captain Tom.
    hangt vooral af van datgene wat men- volwassenen zodat de maatschappij in  De oorlogsveteraan zamelde met zijn
    sen rondom je heen hebben.”    % / $"%"") ,-0 %2&ƞǽȋ      looprekje 32 miljoen pond in voor de
                                      zorg en werd op zijn 100ste nog gerid-
    Het wordt alleen maar beter    Captain Tom            !"/!ǽ &' ,3"/)""! ,- ǖǕǖȒ' /&$" )""ƞ&'!
    Ȋ " 0-)&+1"/0 3 + ',+$" &!" )"+ )&ƞ"+  Michaels grootste vrees aan ouder wor- aan corona. Ik heb zo’n rolmodellen
    mee in het vlees van jonge volwas- den, is de betutteling en de inperking  nodig. Ouderen die blijven plannen, die
    senen. De waarden van de jongste  van vrijheid die daar vaak mee gepaard  blijven doorgaan. Misschien is dat het
    Westerse generaties worden opener,  gaat. “Vanaf je kindertijd mag je meer  belangrijkste om te doen, op eender
                        en meer totdat het welletjes  4")(" )""ƞ&'!ǽ * 1" 7"$$"+ǿ ( %" +,$
                        geweest is en je afgeschreven  plannen, er is hier nog iets.”
    Ik heb rolmodellen nodig.        bent. Dat is een mes dat langs
   Ouderen die blijven plannen,       twee kanten snijdt. Ouderen die  Laat dat nu net zijn waar we bij Neos
     die blijven doorgaan         lang genoeg als kind behandeld  goed in zijn...
                        worden, beginnen zich ook weer
                        kinds te gedragen. Hoe je oude  Naar de Noordkaap
    toleranter, verdraagzamer. Deze kwali- *"+0"+ "% +!")1Ǿ %""ƞ ""+ &+3),"!  & % ")  + "") 0 %/&'ƞ *,*"+1"")
    teiten hebben een invloed op diezelfde  op hen. Anderzijds vrees ik dat de be-  + ""+ +&"24 ,"( Ȉ ,/!( -- 1,-
    generatie die, als ze ouder worden iets  tutteling van ouderen vaak vanuit de  /&"0ȉ 4 / &' %&' %"1 /") 0 !,"1 3 +
    conservatiever worden, maar nooit  beste bedoelingen gebeurt. In de con-  ,"&"+!" ,+1*,"1&+$"+ ,- !" ) 101"
    méér dan de generatie voor hen.”  text van een woonzorgcentrum willen  /" %1" )&'+ + / !" ,,/!( -ǽ
    Betekent dit dat de wereld waarheen  verzorgers het op die manier liever en
    we evolueren altijd maar mooier gaat  zachter maken, terwijl ze tegelijkertijd
    worden en dat we in harmonie zullen  een bedrijfslogica hanteren die gericht is
    samenleven? “Objectief gezien, vol- op het maken van winst. Ik ben realist, ik  MICHAEL VAN PEEL
    ledig gelijk. De kinderarmoede daalt,  begrijp de meerwaarde van het systeem.
    !" (&+!"/01"/ƞ" &0 $"% )3""/!Ǿȁ "  De tijd waarbij grootouders bleven deel
    oudere generaties worden op hun beurt  uitmaken van het gezin ligt nog niet zo
    ook beïnvloed door de jongeren en  heel lang achter ons. Sindsdien zijn we
    daardoor ook toleranter, opener, pro- economisch blijven groeien en verhoogt
    gressiever in gedachten. De wereld evo- !" -"+0&,"+)""ƞ&'!ǽ +1200"+ /"+$"+  Win ‘Van Peel tot Evenaar’
    lueert naar een opener samenleving.  we kinderen naar de crèche en ouderen  &'+ 3,/&$ ,"( Ȉ + "") 1,1 3"+ /ȉ
    Er komt al eens een Trump om de hoek  naar het tehuis. Vrouwen gingen mee uit  +""*1 !" )"7"/ *"" ,- "0- Ȓ/"&0 3 +
    kijken, maar algemeen wordt het alleen  werken. Vaak nog bovenop het runnen  "01Ȓ 2/,- + / "01Ȓ #/&( ǽ
    maar beter. Het denkbeeld in ons hoofd  van een huishouden. Als je in oneindige   ( '" $/ $ ( +0 ,- ""+ $"0&$+""/!
                                      "5"*-) / Ȅ "7,/$ ! + %"1 +14,,/!
    ! 1 %"1 3/,"$"/ "1"/ 4 0 )&'ƞ " %1"/ǽ  $/,"& )&'ƞ $"),3"+Ǿ 012&1 '" "/$"+0 ,- ""+
    Onze standaarden verschuiven alleen.  grens. Waar zijn we mee bezig als we de  ,- 3,)$"+!" 3/ $  + 4")(,*ȯ
                                      +",0374ǽ "ǽ
    We worden gevoeliger voor onrecht. Zo  zorg voor ouderen en kinderen uitbeste-
    worden we gevoeliger voor discrimina- den én in een economisch logica duwen?  Wanneer voelde jij je voor de eerste
                                      keer oud?
    1&" ,*! 1 4" $")&'("/ 4,/!"+ǽ , )&'ƞ  Tegelijk is het ook een verdedigingsme-
                                                  NEOS - 9
  NEOS_2109_006-009_MichaelVanPeel.indd  9                              22/02/2021  13:13
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14