Page 7 - _0EDSB_CRM NEOS MAART 22_2209930.PDF
P. 7

Al kon niet iedereen zijn geliefkoosde  aardbodem verdwenen was’, lacht
                     literatuur smaken… ‘Op een dag zat ik  hij. ‘Maar het summum was toen ik
                     ‘Turks Fruit’ van Jan Wolkers te lezen  op 21 juni 1974 mijn diploma haalde
                     in de studie’, vertelt Marc. ‘Ik gebruikte  en voor een laatste keer – samen met
                     mijn atlas als omslag, maar het mocht  *&'+ Ɯ"/" ,2!"/0 Ȕ &' !" !&/" 1"2/ 4"/!

                     niet baten. Toen de broeder die toe- $"/,"-"+ǽ Ȋ "+""/ "+ *"3/,24 !" ")Ǿ
                     zicht hield me betrapte, nam hij zonder  uw zoon mag nu dan wel zijn diploma
                     pardon mijn boek af. De volgende dag  hebben, we hebben echt geen nood
                     werden alle leerlingen op de binnen- aan clowns in het onderwijs”, aldus
                     plaats geroepen en moesten ze rondom  de directeur. Terwijl mijn ouders – de
                     mij en de broeder gaan staan. Die was  braafste mensen die je je kan voorstel-
                     doodleuk mijn boek blad per blad aan  len – met stomheid geslagen waren, zei
                     het verbranden. “Dit doen wij hier met  ik “Eerwaarde broeder directeur, ik ga
                     die vieze, vuile boekskes” kregen we te  met veel plezier de eerste clown in het
                     horen. Toen ik een week later tijdens de  Vlaamse onderwijs zijn” en wandelde
                     studie in mijn nieuwe exemplaar van  de deur uit’. En zo begon de carrière van
                     ‘Turks Fruit’ zat te lezen, dacht ik dat de  *""01"/ !" ")ǽ
                     /,"!"/ 7,2 ,+1-),ƛ"+ǽ  / !"7" (""/

                     had ik toestemming van mijn leerkracht  “Eerwaarde broeder
                     Nederlands, Paul Muys (voormalig pre- directeur, ik ga met
                     0"+1 1,/ 3 +  +,/ * ȜǾ (2++"+ Ɯ5"+  veel plezier de eerste

                     en kon de broeder alleen maar eens
                                       clown in het Vlaamse
                     $,"! 3),"("+ȉǾ $+&ƛ")1  / ǽ Ȉ!" ") "+

                  Foto’s: Luk Collet rebel, het is niet voor niets maar één  onderwijs zijn”
                     lettertje verschil hé!’

                                      Al snel kon Marc aan de slag in een
                     Clown van het           De (w)onderwijzer
                     Vlaamse onderwijs         schooltje in Nokere, dat slechts twee
                     Hoewel zijn tijd op de normaalschool  klassen en 31 leerlingen telde. ‘Ik gaf
                     niet rap genoeg voorbij kon zijn, wist  les aan het 1ste, 2de en 3de leerjaar en
                     Marc al snel dat hij meester wilde wor- mijn klasje bestond uit 8 kindjes. Dat
    van het boek ‘De Kleine Johannes’ van  den. ‘Ik had geweldige herinneringen
    Frederik van Eeden, daterend uit 1887,  aan mijn lagere schooltijd en was in  Wie is Marc de Bel?
    blijkt te zijn. Een boek dat hij in zijn  mijn element bij kinderen. Het is dan
    (&+!"/' /"+ 3"/0),+!"+ %""ƞ "+ ! 1  ook niet verwonderlijk dat het mijn  • Geboren op 7 mei 1954

    hij nog steeds in zijn hart draagt. Maar  droom was om meester te worden’,  in Kruishoutem
    naarmate Marc ouder werd, werden de  3"/1")1 !" ")ǽ ) $&+$ ! 1 +&"1 7,+!"/  • Onderwijzer tot 1983
    kinderverhalen ingeruild voor wat meer  slag of stoot… ‘Vanwege mijn lange  • Succesvol schrijver van
    ‘uitdagende’ literatuur…     haren mocht ik in 3 van de 7 jaren van  talloze jeugdboeken en strips
                     de normaalschool geen stage doen,  •  &'+ ,"("+ 4"/!"+ 3"/Ɯ)*!

    Enfant terrible          maar ik vertikte het om ze af te knippen.  en in het theater gebracht
    ‘Als tiener verdiende ik een aardige duit  Mijn eindwerk over Summerhill – een  • Werd meermaals bekroond
    door te voetballen, waardoor ik heel  +1&Ȓ 21,/&1 &/" 0 %,,) &+ 2ƛ,)(Ǿ  •  "("+!" 4"/("+ǿ )&+("/Ǿ

    wat boeken kon kopen. Gelukkig maar,  Engeland – heb ik zelfs nooit meer  De zusjes Kriegel, Het ei van oom
    want zonder boeken had ik die vijf jaar  teruggezien. Dat was de enige scriptie  Trotter
    internaat nooit overleefd’, aldus Marc.  van dat jaar die miraculeus van de

                                                  NEOS - 7  NEOS03_2209_006-009_MarcDeBel.indd  7                                18/02/2022  15:02
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12