Page 8 - _0EDSB_CRM NEOS MAART 22_2209930.PDF
P. 8

was gewoonweg geweldig. Mijn klas  een stap in zijn kerk had gezet, zei hij  Verhalen zijn altijd op zoek naar iemand
     stond vol met aquaria, terraria, een  tegen de katholieke inspecteur dat hij  die ze wil vertellen of opschrijven.’
     timmerhoekje, een poppenkast, een  me geregeld tijdens de mis zag. Hier- Nadat het zaadje is geplant, begint
     bibliotheek,… We hebben zelfs eens  door ben ik eindelijk vast benoemd  Marc aan zijn research. Boeken worden
     kaas gemaakt!’, lacht hij. ‘Geregeld gin- geraakt en heb ik in die fantastische  verslonden, documentaires bekeken
     gen we ook op stap naar tentoonstel- school 13 jaar lang een geweldige tijd  "+ )0 %"1 ( + 4,/!"+ 7")#0 !" (,ƛ"/0
     lingen of op veldbezoek, zoals toen de  als ‘wonderwijzer’ kunnen beleven’,  gepakt. Maar dat gebeurt alleen als het
     lokale boer een nieuwe melkinstallatie  aldus Marc. Maar zijn roeping als  thema hem echt raakt….’Toen Frank
     had.’ Maar jammer genoeg duren mooie  schrijver klonk steeds luider… De Winne de ruimte in ging, hebben ze
     liedjes niet lang en diende het schooltje              me gevraagd om een boek te maken
     twee jaar later met Kruishoutem te  De kracht van verhalen    over de ruimtevaart. Ondanks het
     fusioneren. Ondanks zijn vliegende  ‘Het werd steeds moeilijker om schrij- mooie aanbod, heb ik het toch afge-
     start zou Marc pas na 7 jaar en 24 ver- ven te combineren met lesgeven, waar- slagen. Als het thema me niets zegt,
     schillende scholen op zijn pootjes  door ik uiteindelijk – met pijn in het hart  kan ik er onmogelijk een boek over
     terecht komen… ‘Hoewel mijn ouders  en tranen in de ogen – besloot om een  schrijven. Het is het verhaal dat mij
     zeer katholiek waren, ben ik zelf nooit  jaar loopbaanonderbreking te nemen.  kiest, niet andersom.’
     gelovig geweest en ging ik bijgevolg ook  Dat jaar is nog steeds bezig’, lacht Marc.
     niet naar de kerk. Dat was natuurlijk  Gelukkig maar, want meer dan 35 jaar  Als ik twee kinderen
     voor katholieke scholen – en inspec- en 186 boeken later blijkt Marc nog
     teurs - absoluut not done. Toen ik de  steeds over een onuitputtelijke bron  bezig zie, voel ik me
     kans kreeg om in mijn dochters school- van inspiratie te beschikken. ‘In al die  snel een van de drie
     tje aan de slag te gaan, heb ik het geluk  jaren ben ik nog nooit op zoek gegaan
     gehad dat onze pastoor zo’n fantas- naar een verhaal, het kwam me altijd  Forever young
     tische man was. Hoewel ik nog nooit  toegewaaid’, vertelt hij. ‘Een artikel,  ‘Bij het schrijven van mijn boeken
                      boek, liedje, kunstwerk,… het kleinste  heb ik maar één gulden regel: ik begin
                      ding kan een verhaal in me losmaken.  nooit met schrijven vooraleer mijn
     Verhalen zijn altijd op                       synopsis volledig is uitgeschreven. Voor
    zoek naar iemand die ze wil                      een prentenboek kan dit een weekje
     vertellen of opschrijven                       duren, voor young adults boeken kan
                                       dit me zelfs maanden kosten. Zolang
                                       mijn kader nog niet af is, verschijnt er
                                       geen woord op papier. Dat is ook de
                                       tip die ik mijn lezers meegeef die zelf
                                       een boek willen schrijven.’ Als zijn boek
                                       ! + 2&1"&+!")&'( # &0Ǿ %""ƞ  / ""+
                                       vast ritueel: de knoppen van zijn stereo
                                       worden volledig opengedraaid waarna
                                       ‘Forever Young’ van Bob Dylan door de
                                       boxen knalt. Een lied dat hem op het lijf
                                       geschreven is…


                                       Het leven als een grote
                                       speeltuin
                                       Al heel zijn leven wordt Marc omringd
                                       door kinderen: de kinderen van zijn veel
                                       oudere broers en zussen, zijn leerlingen,
     8 - NEOS
  NEOS03_2209_006-009_MarcDeBel.indd  8                                23/02/2022  10:49
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13