Page 10 - CRM NEOS MAART 23_2309486.pdf
P. 10

Nooit meer ruzie maken

               Bemiddeling als alternatief

     Echtscheiding, burenruzie of sociaal conflict in een bedrijf: steeds  reacties. In het Engels noemen ze dat
     vaker wordt getracht om buiten de rechtbank en via bemiddeling   FFF, freeze, flight of fight. Met andere


     tot een oplossing te komen. “Het conflict is niet alleen sneller én  woorden: je zet je helemaal vast, je
     goedkoper van de baan, de gemaakte afspraken blijken bovendien   gaat lopen of je gaat vechten. Maar, we
     duurzamer,” aldus expert Peter Crab. Ook bij Neos volgen we die   kunnen ook leren om er op een andere
     trend. Neos Herentals gaf het goede voorbeeld. Onder impuls van   manier mee om te gaan. Wij hoeven niet
     bestuurslid Marc Delaere, zelf actief rond bemiddeling in het kader  altijd te denken in termen van winnaars
     van het levenseinde, kregen de leden de sleutel in handen om nooit  en verliezers. Dat betekent niet dat we
     meer in conflict te raken. Want ja, zelfs in de beste families botst  conflicten uit de weg moeten gaan of

     het soms…                              wegduwen. Integendeel. We kunnen
                                Grete Cornelis leren hoe we een conflict terug naar

                                       onszelf brengen en een manier vinden

                      De meeste mensen gaan conflicten het  om het op te lossen.
                      liefst uit de weg.

                      Peter Crab: Nochtans horen conflicten  Onvervulde verlangens
                      tot het leven maar we kijken er op een  Hoe definieer je een conflict?
                      verkeerde manier naar. Bij een conflict  Peter Crab: Eigenlijk draait elk conflict

                      heeft elke partij zijn eigen waarheid. Ie- om een tegenstelling van doelen, be-

                      dereen heeft gelijk vanuit zijn perspec- langen of waarden. Iemand voelt zich
                             Een kwestie wordt een confl ict
                           als er een gevoel is dat niet vervuld is


     Peter Crab: Als bemiddelaar zoek je
     niet naar de fouten maar pak je de ver- tief, het zijn twee waarheden die niet in  benadeeld of ervaart oneerlijkheid.
     stoorde communicatie aan. Je houdt
     de pen vast van een akkoord dat men- hetzelfde verhaal passen. Halsstarrig  Er is frustratie, boosheid of angst. Een
     sen zelf maken          vasthouden aan jouw waarheid, leidt  kwestie wordt een conflict als er een

                      dan bijna onvermijdelijk tot escalatie.  gevoel is dat niet vervuld is. ‘Het is niet
     Peter Crab is jurist maar houdt zich  Bemiddeling reikt je een alternatieve  mijn fout, de andere is verantwoor-
     liefst ver van de rechtbank. Hij is erkend  manier aan om naar het conflict te kij- delijk voor dit conflict en om het op te


     bemiddelaar in familie-, burgerlijke,  ken en het op te lossen.  lossen zal de andere wel iets moeten
     commerciële en arbeidszaken en leidt  We hebben dus een keuze.   doen.’ En zo zit je meteen in de percep-
     nieuwe bemiddelaars op. Bemidde- Peter Crab: Conflicten horen van nature  tie van dader en slachtoffer en liggen


     laars hanteren een andere taal en an- bij de mens maar we hebben altijd een  de standpunten vast. Betrokkenen

     dere mindset om naar een conflict – of  keuze over hoe we ze willen oplossen.  kunnen niet meer neutraal naar elkaar
     elke vorm van verschil tussen mensen  Vanuit onze natuur hebben we in con- kijken en het vertrouwen is onder 0
     – te kijken.           flicten of stresssituaties drie mogelijke  gezakt.

     10 - NEOS
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15