Page 8 - CRM NEOS MAART 23_2309486.pdf
P. 8

veel mensen erdoor getroffen worden.

                                       De beste tip die ik kan geven is: wees
                                     © Foto: David Legrève toe. Iedereen wil dat je dat verhaal doet,
                                       er gewoon voor die persoon, ga ernaar

                                       je zou eigenlijk nog moeten presteren.
                                       Hoeveel mensen heb ik zelf moeten
                                       troosten, ook na het overlijden van
                                       mijn man. Kortom: Verwacht niets. Doe
                                       vooral zelf iets concreets – mijn buur-

                                       man heeft al mijn bladeren ongevraagd
                                       bijeen gerijfd, anderen hebben soep
                                       gebracht. Een collega-schrijver, die toch

                                       veel woorden heeft, schreef er slechts

                                       ééntje: ‘Courage’. Sorry, maar het mag
                                       echt wel wat meer zijn. Wat werkt is het
                                       berichtje dat verraadt dat het nieuws
                                       even door merg en been gaat.”
                                       Toegegeven, die kanker is een erg snelle
                                       weg naar je gevoel, zuiver en puur, ook
                                       als het niet fraai is. Er was vaak boos-
                                       heid. Want veel van wat andere mensen
                    Ieder mens kampt met          zeggen is fout, valt fout, zowel van de
                     een eigen gevecht          gezonden als de ‘lotgenoten’, getuigt ze
                  waar je vaak niets vanaf weet.       stellig. “Lotgenoten grijpen vooral de
                  Wees dus vriendelij k. Altij d.       kans aan om over hun eigen ervaringen
                                       te praten. Het is geen wedstrijd wie de
                                       ergste kanker heeft, en op dat moment

                                       wanneer je het vertelt is er ook maar
                                       één kanker. Dat is die van jou. Ook de
     behandeling als een ‘oud besje’ dat zelf  Er zijn en niets verwachten gezonden hebben het over zichzelf. Ze
     geen beslissingen meer zou kunnen  Vrienden en kennissen verzekerden haar  deelden me mee met welke frequentie
     nemen (trekt verafschuwd gezicht): “Ik  dat het allemaal wel goed zou komen.  ze een mammografie laten maken, alsof

     heb het jaren verzuimd een mammo- Anderen zwegen in alle talen en gingen  die hen beschermt, garant staat voor ge-
     grafie te laten maken omdat de radiolo- haar uit de weg, ze wisten zich geen hou- zondheid. Of ze vertellen wie ze allemaal

     ge me altijd geruststelde over m’n klier- ding te geven. “Ik heb het anderen niet  kennen die kanker overwonnen heeft.

     weefsel en ook omdat het personeel  gemakkelijk gemaakt”, geeft Hemme- Fout is ook de niet-reactie. Zeg dan ge-

     aan de balie steevast verkleinwoorden  rechts toe. “Ik wilde er niet over praten,  woon eerlijk dat je niet weet wat zeggen.
     gebruikte. Daar moeten we ons als  want ik wou de stempel niet, maar zo  En luister, oprecht. Op een familiefeest
     oudere generatie hardnekkig tegen ver- voelde ik me zo ook geïsoleerd van m’n  vertrouwde iemand met prostaatkanker
     zetten! ‘Niet springen, mevrouw’, klonk  kletsende, grappende, lachende mede- me toe dat mensen hem komen bezoe-
     het ook telkens vruchteloos wanneer de  mens. Gelukkig had ik mijn pen nog.”  ken alsof het hun laatste kans is. Vrese-
     bestralingstafel van de radioloog nog  Ze vertelt dat ze van veel mensen meer  lijk, want je bent er nog, helemaal, ook
     naar beneden aan het komen was. Hoe  had verwacht. “Voor mij was het echt  al is het misschien niet meer te genezen.
     sneller ik eraf was, hoe beter. En vooral,  een atoombom die ontplofte, terwijl de  Misschien moet ‘Kom op tegen Kanker’

     ik wou tonen: ‘Ik kan dat’.”   droevige waarheid is dat kanker haast  daarrond ook maar eens actie voeren.
                      banaal is geworden omdat – helaas – zo  Behandel een kankerpatiënt niet als een

     8 - NEOS
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13