Page 10 - _05V1L_Proof 09.30.26.pdf
P. 10

Tekenend en     getekend door het leven

     Portret van striptekenaar en brave rebel

     Willy Linthout


     Willy Linthout (Lokeren, 1953) is vooral gekend als tekenaar van de  concrete vorm aan. In 1982 trekt hij
     succesvolle Vlaamse strip Urbanus, een reeks die bulkt van het sur- z’n stoute schonen aan om komiek
     realisme, de harde humor en waarin geen enkel heilig huisje wordt  Urbanus te vragen of hij hem als hoofd-
     geschuwd. Zelf typeert hij zich als een onverbeterlijke doch brave  personage mag gebruiken. Die reageert
     rebel. Z’n rode draad: tegendraads. Immer tekenend door het leven,  enthousiast en de gelijknamige strip
     maar ook getekend door datzelfde leven. Getuige de internationaal  was geboren.
     geprezen graphic novel ‘Jaren van de Olifant’, waarin de zelfdoding
     van z’n zoon centraal staat.             Freya Verwaeren Het universum Urbanus
                                       “De Urbanus-reeks nam een vliegende
     De groene vingers van z’n ouders,  van kindsbeen in. “Het is begonnen op  start, er gingen onmiddellijk 20.000
     Waaslandse bloemisten, erfde hij hoe- de witranden van de gazetten. Zelfs te- exemplaren over de toonbank. Als
     genaamd niet - “Ik wou daar zo snel  ("+Ɯ)*-'"0 1"("+!" &( ! /,-Ǿ &( )&"1 !"  ‘stoute’ strip viel hij op, daar was toen

     mogelijk weg” - en de oorsprong van z’n  mannetjes bewegen door de bladzijden  echt nood aan. En ik deed dat gewoon
     tegendraads karakter wijt hij aan zijn  door mijn hand te laten waaieren. Ik  graag. Nu zouden vele dingen niet meer
     dominante moeder: “Ze zei vaak mis- heb nooit academie gevolgd maar altijd  kunnen. Het ‘negerke’ dat ik tekende,
     prijzend dat ik of mijn broers iets niet  proberen stelen met m’n ogen.”  had dikke lippen. Vervolgens werd hij
     zouden kunnen. Dat was voor mij net  Met een diploma A2 mechanica be- Botswana genoemd en afgebeeld met
     het vuur aan de lont om het wél anders  landt Willy uiteindelijk in een fabriek  dunne lippen. Daar heb ik me nooit
     te doen.” Op school zet z’n karakter zich  als metaaldraaier. “Ik zorgde dan dat  tegen afgezet, ik wil voor geen enkele
     verder door, hij grijnst nog breed bij de  ik grote dingen moest draaien, zodat ik  politieke of levensbeschouwelijke kar
     herinnering aan de eerste middelbare  daartussen tijd had om te kriebelen en  gespannen worden. Het moet plezant
     schooldag waar hij een muziekplaatje  te schetsen.”        blijven.” Na meer dan 40 succesvolle
     mocht draaien voor de hele speel-                  jaren en 200 albums besloot Willy vorig
     plaats. Zonder verpinken liet hij het pi- De fantasiewereld    jaar dat het mooi was geweest. “Ik was
     kante ‘Je t’aime, moi non plus’ door de  van strips is       wat uitgekeken op het universum van
     boxen schallen. Eerste dag, eerste pla- m’n ideale vlucht uit   Urbanus, en hij is ook niet de meest ge-
     tje, en hij kon al onmiddellijk inpakken.              makkelijke of dankbare mens om mee
     Zijn tekencarrière kreeg daar gelukkig  deze harde wereld     samen te werken. Er zijn trouwens niet
     wel meer ruimte, en in het schoolkrant-               3"") *"+0"+ !&" "0"ƛ"+ ! 1 &( ,,( !"

     je publiceerde hij stripverhaaltjes en  Hij waagt zich aan een parodie op  scenario’s van die albums heb geschre-
     illustraties, waarbij hij schalks leraars  de Nero-strip in eigen beheer en die  ven. Bij voorkeur op reis of op café,
     op de korrel nam. Naast de vrolijke  springt in het oog. De wens om te kun- daar verzin ik het beste. Een synopsis
     rebellie zat de drang naar tekenen er  nen leven van z’n tekeningen neemt  bedenk ik in m’n eentje, maar daarna
     10 - NEOS
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15