Page 7 - _05V1L_Proof 09.30.26.pdf
P. 7

La Grande Finale
    Micaela Bartels belicht met PR:OUD de kracht,

    schoonheid en (eigen)wijsheid van ouderen

    De oorspronkelijke betekenis van oud is heel simpel: lang hebben  negatief zouden benaderen als ouder
    geleefd. Maar hoe komt het dat in onze cultuur oud voor alles staat  worden, zouden er niet veel kinderen
    wat minder wordt? Terwijl je juist meer geleefd hebt, meer ervaring  geboren worden. Oud wordt ook vaak
    hebt opgedaan en meer zelfkennis bezit. Micaela Bartels verdiept  $"7&"+ )0 (4"10  / * / 1&'!"+0 ,Ȓ
    zich al meer dan twaalf jaar in deze paradox. “De manier waarop we  /,+ %" "+ 4" ,,( $"7&"+ %," (4"10Ȓ
    naar oud(eren) kijken is cultureel bepaald en kan dus worden veran-   / ',+$"/"+ (2++"+ 7&'+ǽ  1 *&' "Ȓ
    derd. We hoeven hiervoor nog niet eens de realiteit te veranderen,  1/"ƞ 01,--"+ 4" "/*"" ,* ,2! "+ ',+$

    alleen onze kijk daarop.” Met haar project PR:OUD toont zij hoe het  tegenover elkaar af te zetten. Het één is
    anders kan via inspirerende (voor)beelden.      Grete Cornelis +&"1 -"/ !"Ɯ+&1&" "1"/ ,# 0)" %1"/ ! +

                                      het ander. Het gaat mij juist om meer
                                      cohesie en balans en met mijn werk zie
    Micaela Bartels: We bezoeken graag  waarbij de oudste vaak het grootste  ik een kans om hieraan bij te dragen.
    oude steden, we hebben waardering   +7&"+ %""ƞǽ " "!"/) +!0" 0 *"+Ȓ Vanaf wanneer ben je oud?

    3,,/ ""+ &'7,+!"/" Ɲ"0 ,2!" 4&'+Ǿ  leving is veel individualistischer. Wij  Micaela Bartels: Een makkelijke

    we houden van oude meesters en  ervaren afhankelijkheid als zwakte. De  scheidslijn zou het pensioen kunnen

    ,)!1&*"/0Ǿ ""+ ,2!" ,,* %""ƞ *""/  ouder wordt ook niet gezien als bron  7&'+ǽ  / 4 /,* 4&))"+ 4" ""+ !"Ɯ Ȓ
    karakter dan een jonge en een oude ziel  van wijsheid. Dat alles draagt bij aan  nitie? Wanneer is een gebouw oud? Ik
    raakt ons. Bijna in elke context is oud  de verwijdering tussen de generaties  7"1 )""ƞ&'! +&"1 ,- !" 3,,/$/,+!ǽ 2!

    iets positiefs. Alleen in de combinatie  en tot de vorming van vooroordelen en  zijn betekent voor mij dat je niet meer
    met ‘mens’ gaat dit niet op. Daar staat  #(""/ 1"$"+,3"/ &"10 4 1 &"!"/""+ 2&1Ȓ ',+$ "+1ǽ + ! 1 '" "01 4 1 %" 1 *""Ȓ
    oud synoniem voor verval, pijn, ziekte,  eindelijk toch gaat meemaken. gemaakt, een lang leven hebt geleid en
    verlies… alles wat minder wordt. Dit  +7" /" 1&" &0 "/ ! + ""+1'" 3 + (/ *-Ȓ dat je hopelijk beter weet wat je wilt en
    zijn vastgeroeste denkbeelden die al  achtig jong willen blijven. 4 1 &' '" - 01ǽ ( %,,/ 7, 3 ( 3 + ,2!"Ȓ
    lang niet meer overeenkomen met de  Micaela Bertels: &"* +! 4&) ,- !&1  ren dat zij zich veel minder druk maken
    geleefde realiteit. Hoogste tijd dus voor  moment graag oud worden genoemd.
    een positieve herwaardering.   De enige geaccepteerde succesformule
    Volgens jou is die negatieve connotatie  van oud worden is dan ook jong blijven.
    cultureel bepaald en is dat niet overal in  Ik wil mensen inspireren met het idee
    de wereld zo.           dat de periode van oud zijn een geheel
    Micaela Bartels: Klopt. Op de eilanden,  "&$"+ 4 /!" %""ƞǽ  122/)&'( &0 +&"1

    bijvoorbeeld op Suriname en Curaçao,  alles positief maar élke fase van het
    is oud echt een eer. Men is er trots op.  )"3"+ ("+1 7&'+ *,"&)&'(%"!"+ǽ ,( ',+Ȓ
     1 %""ƞ !&3"/0" /"!"+"+ǽ "1 &0 "/ +&"1  geren hebben hun struggles. Iedereen

    zo vanzelfsprekend dat je oud wordt  4"+01 '" -/,Ɯ & 1 )0 '" (&+!"/"+ (/&'$1

    en dat wordt dus meer gewaardeerd.  maar iedereen met kinderen weet hoe
    Families leven dichter bij elkaar en er  ingewikkeld het opvoeden soms kan
    heerst een andere familiehiërarchie  zijn. Als we ouderschap net zo eenzijdig  Micaela Bartels: De enige geac-
                                       cepteerde succesformule van oud
                                       worden, is jong blijven NEOS - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12