Starten vanuit brugpensioen?

Vanaf 1 januari 2012 verandert het brugpensioen van naam.  Voortaan heet het  "Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag". Werklozen met bedrijfstoeslag die zich als zelfstandige vestigen, hebben geen recht op de werkhervattingstoeslag, zelfs wanneer ze dit stelsel hebben geweigerd of afstand deden van de bedrijfstoeslag.(zie hoger)

In hoofdberoep:.
U mag uw werkloosheid met bedrijfstoeslag onderbreken (« opschorten ») om u als zelfstandige in hoofdberoep te vestigen. U heeft opnieuw recht op werkloosheidsuitkeringen en op uw statuut van werkloze met bedrijfstoeslag, ongeacht de duur van de onderbreking.

De vergoeding in het kader van brugpensioen bestaat uit 2 delen. Het ene deel wordt gevormd door een werkloosheidsuitkering en het andere deel door een aanvullende vergoeding brugpensioen.
Het statuut van de bruggepensioneerde wordt in grote mate gelijkgesteld met dat van werkloze. Bepaalde verplichtingen die eigen zijn aan het statuut van de werkloze zijn ook van toepassing op de bruggepensioneerde. In principe is de uitoefening van een beroepsactiviteit niet verenigbaar met het statuut van een bruggepensioneerde. Bij werkhervatting zal de bruggepensioneerde de vergoeding van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dus verliezen. CAO nr. 17 voorziet evenwel in de verdere uitbetaling van de aanvullende vergoeding. Deze aanvullende vergoeding is dus perfect cumuleerbaar met inkomen uit een tewerkstelling als zelfstandige, op voorwaarde dat deze zelfstandige activiteit plaatsvindt bij een andere werkgever dan deze die de bruggepensioneerde werknemer ontslagen heeft.

De werkloosheidsuitkering die aan de bruggepensioneerde toegekend wordt, bedraagt 60% van de laatste bruto bezoldiging. Het bedrag van de bezoldiging is geplafonneerd op € 1.960,18 (op 01-09-2010). Het hoogste maximumbedrag aan werkloosheidsuitke-ring, toegekend in het kader van brugpensioen, is € 1.175,98 per maand. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 voorziet dat het bedrag van de aanvullende vergoeding brugpensioen gelijk is aan de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsvergoeding. Het netto referteloon stemt overeen met het bruto referteloon (in principe van de laatst gepresteerde maand), verminderd met de persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing. Het brutoloon dat in rekening gebracht wordt, is geplafonneerd op € 3.554,13 (op 01-01-2011). Sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten of collectieve arbeidsovereenkomsten op bedrijfsniveau kunnen voorzien in hogere aanvullende vergoedingen.
Over het algemeen ontvangt de bruggepensioneerde iedere maand het bedrag van de aanvullende vergoeding tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar). U moet de debiteur van uw aanvullende vergoeding verwittigen wanneer u het werk hervat  als zelfstandige in hoofdberoep. U moet hem eveneens verwittigen wanneer deze beroepsactiviteiten een einde nemen.

In bijberoep  ( niet artistieke nevenactiviteit)
Als je met brugpensioen bent, mag je als zelfstandige starten tijdens de werkloosheid. Je moet je zelfstandige activiteit geen 3 maanden voor de werkloosheid uitgeoefend hebben. Er gelden echter wel beperkingen aan de cumul, zoals een beperking van het inkomen, van de uren, ...

vb. Indien u de activiteit uitoefent tussen 7 uur en 18 uur,  verliest u voor die dag uw uitkering.
vb. Indien u de activiteit op zaterdag of zondag uitoefent (ongeacht het uur),  verliest u een uitkering voor elke zaterdag waarop u werkt en een uitkering (tijdens de daaropvolgende week) ter compensatie van de activiteit op zondag.
vb. Sommige activiteiten mogen als dusdanig niet worden uitgeoefend tijdens het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag:  activiteiten die enkel na 18 uur worden uitgeoefend (bijv.: nachtwaker); in de horecasector (hotels, restaurants, drankgelegenheden) of in de vermakelijkheidsondernemingen, of behorende tot de beroepen van leurder of reiziger (verkoop aan huis of op markten), van verzekeringsagent of –makelaar. Deze activiteiten mogen echter toch uitgeoefend worden indien zij van gering belang zijn (het is altijd aangewezen contact op te nemen met uw uitbetalingsinstelling om het werkloosheidsbureau te raadplegen om uit te maken of de activiteit van gering belang is). 

U mag de inkomsten van uw activiteit cumuleren met uw werkloosheid met bedrijfstoeslag, maar in beperkte mate. Het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering zal verminderd worden met het gedeelte van het inkomen uit uw activiteit boven 13,17 euro per dag. Als u de totale jaarlijkse inkomsten uit uw activiteit (de inkomsten uit de activiteit van de zaterdag en de zondag of van een andere dag tussen 7 en 18 uur inbegrepen), deelt door 312, krijgt u het dagbedrag van de inkomsten uit deze activiteit. Als zelfstandige hebben we het hier over  het jaarlijkse netto belastbaar inkomen (= bruto – lasten). Bijvoorbeeld, indien het dagelijkse netto-inkomen van uw bijberoep 16,88 euro bedraagt, zal het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering met 3,71 euro verminderd worden.(16,88 euro – 13,17 euro = 3,71 euro).

Bovendien moet je altijd toestemming vragen aan de RVA. Het recht op uitkeringen kan u echter worden ontzegd door de directeur van het werkloosheidsbureau, zelfs voor de dagen waarop u geen activiteit verricht, indien uw activiteit niet of niet langer het karakter heeft van een bijberoep doordat het aantal arbeidsuren dat u daaraan besteedt, of het bedrag van de inkomsten, te hoog
Bron: (http://www.rva.be) Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?