Je bent hier:
Lid worden
Lid worden?

 

Om lid te worden van Neos Knokke-Heist kan je terecht bij een van de bestuursleden of op het secretariaat (zie "Contact" verder op deze site).

 

Het lidgeld bedraagt €40/jaar, over te schrijven op  rekeningnummer van Neos Knokke-Heist: IBAN: BE57 0012 3943 0735   BIC GEBABEBB

 

REGLEMENTERING BIJ INSCHRIJVINGEN VAN DAGUITSTAPPEN,

 EN/OF MAALTIJDEN 

ALGEMEEN

A. Inschrijvingen en betalingen.
1. Alle activiteiten en/of reizen zijn uitsluitend voorbehouden aan NEOS leden.  De voorzitter en het bestuur kunnen uitzonderlijk een afwijking toestaan. Deze afwijking is beperkt in aantal en frequentie.
 
2. Inschrijvingen gebeuren zoals vermeld in de maandbrief en worden betaald door overschrijving op rekening van Neos Knokke-Heist of in contanten.
 
3. Inschrijvingen voor voordrachten dienen te gebeuren ten laatste twee dagen voor de datum van de voordracht (**).
Inschrijvingen voor uitstappen/reizen kunnen ook gebeuren bij de reisverantwoordelijke tot en met 5 dagen vóór de activiteit.

Betalingen via bank ten laatste vijf dagen vóór de activiteit.
 
4. Latere inschrijvingen of betalingen geven geen zekerheid tot deelname aan de activiteit.
 
B. Annulaties/terubetalingen.
1. Annulaties inschrijvingen kunnen gebeuren tot 5 dagen vóór de activiteit en geven recht op de terugbetaling van de gestorte som min de gemaakte kosten met een minimum van 10 % annulatiekosten.

2. Annulaties binnen de 5 dagen vóór de activiteit geven recht tot volledige terugbetaling min de gemaakte kosten met een minimum van 10% annulatiekosten, enkel en alleen voor ziekte of ongeval.

In alle andere gevallen wordt niets terugbetaald.

3. Alle annulaties dienen uitsluitend bij de reisverantwoordelijke gemeld te worden of, bij gebreke, bij de voorzitter.

MEERDAAGSE REIZEN

NEOS Knokke-Heist programmeert één of meerdere meerdaagse reizen per jaar. De organisatie en praktische uitvoering ervan wordt uitgegeven aan een professionele reisorganisatie en/of touroperator. Deze laatste alleen is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. NEOS Knokke-Heist kan nooit verantwoordelijke gesteld worden voor enig falen in organisatie en/of afhandeling van de reis.

  1. Alle meerdaagse reizen zijn alleen voorbehouden voor NEOS leden. Het bestuur kan, in samenspraak met de reisorganisatie, hierop een uitzondering maken.
  2. Eenmaal de factuur (door reisorganisatie verstuurd) betaald, worden geen afwijkingen aan het programma meer toegelaten (bv. inzake opstapplaatsen). Het voorgestelde programma is definitief en bindend voor de deelnemende leden. Zij aanvaarden expliciet het programma en de reisvoorwaarden van de organisator, (vermeld op de factuur). Alleen de reisorganisator is bevoegd om aangepaste richtlijnen of afwijkingen toe te staan. In geen enkel geval kan NEOS Knokke-Heist hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.
  3. Bij storting via de bank van de reisorganisator bepaalt de datum van storting de rangorde van de deelname en/of inschrijving.
  4. Voor meerdaagse reizen is een annulatie verzekering altijd verplicht en kan NEOS Knokke-Heist nooit aangesproken worden voor enige schadevergoeding of terugbetaling.

(**) Daar de voordrachten nu doorgaan in Pavillon du Zoute dient het exact aantal deelnemers op voorhand gekend te zijn. Zo niet kunnen de consumpties niet tijdig besteld worden.

 

 

 

Download documenten :
inschrijvingsformulier nieuwe leden