Page 7 - _09EKC_NEOS_202106.pdf
P. 7

Denk je dat je Vlaanderen kent? De noordelijke helft van ons land  Reien met een honderdjarige gids die
    herbergt nog veel verrassingen. De coronacrisis verplichtte tele-  al dertig jaar niet meer op die boot had
    visiemaker Tom Waes om zijn programma Reizen Waes te herden-    gezeten. Ze vertelden allebei met zoveel
    ken. Hij trok op reportage doorheen Vlaanderen en Brussel. Het   passie. Die speciale ontmoetingen maken
    resultaat? Pure televisie boordevol warme verhalen, mooie plekjes  Reizen Waes tot wat het is. Het zijn die
    en leuke activiteiten, nu gebundeld in een boek. Conclusie? We   verhalen die kijkers willen zien.” Op welke
    gaan het vaak te ver zoeken, terwijl er dichtbij zoveel te beleven  manier hij zou ontvangen worden, of
    valt.                                waar hij terecht zou komen, daar maakte
                             Silke Nauwelaerts Tom zich vooraf geen zorgen over. Ooit
                                      was het wel anders. De manier van reizen
    Had corona de reissector niet lamge- met daarnaast nog Brussel. “Elke  veranderde dan ook sterk doorheen de
    legd, dan zat Tom Waes op het moment  Ɲ"3"/&+$ !/ &1 ,* 3&'# ,# 7"0 ,+1Ȓ tijd. Tom Waes: “Ten goede en ten kwade.

    van ons interview op een heel andere  moetingen die verrassend, tof of emo- Eind jaren tachtig, begin jaren negentig
    plek. Saoedi-Arabië, Jemen of de Ap- tioneel zijn. De insteek was anders. In  reisde ik al naar India met een ‘lonely
    palachen: zeker wist hij het niet, maar  het buitenland kennen ze ons niet en  planet’. Hoe we het deden, zou vandaag
    dat het ergens ver van zijn thuishaven  moeten we ons soms binnen wringen.  niet meer kunnen. We hadden geen gsm,
    Antwerpen was, stond vast. Het draaide  Uiteindelijk zijn wij op dat moment  geen internet. Charmant, maar wat een
    anders uit en Reizen Waes trok er dit  ‘maar’ de VRT. Hier was het omge- gedoe. We moesten alles ter plekke rege-
    seizoen op uit in het mooie Vlaanderen.  keerd en gingen alle deuren open. Die  len en hopen dat het goed kwam. Nu kan
    Minder exotisch, vlak bij huis en toch  tips waren een ongelofelijk idee want  je je bestemming al vanuit je luie zetel
    een kijkcijferkanon. Tom Waes: “Ik  er zaten heel wat dingen bij waar we  bekijken. De redactie vraagt me soms of
    ben ongelofelijk blij dat Reizen Waes:  zelf nooit zouden zijn opgekomen. We  ik mijn bestemming al eens wil zien. Nee
    Vlaanderen zo goed scoort. Laat ons  hadden de zaken die ons intrigeerden  dus, ik wil nog verrast worden.”
    eerlijk zijn, zonder corona hadden we  maar uit te kiezen.”
    deze reeks niet gemaakt. Maar corona                 Canada in de Kempen
    verplichtte ons thuis te blijven en ande-  Speciale         Vlaanderen is een zakdoek groot, en
    re pistes te verkennen. Ik meen het echt               toch kan het nog verrassend uit de
    als ik zeg dat ik er nog geen seconde  ontmoetingen maken      hoek komen. Tom Waes: “Ik heb leren
    spijt van heb gehad. Ik heb mij geweldig  Reizen Waes tot wat    appreciëren hoe mooi ons land is. Ik
                       het is. Het zijn die
    $,"! $" *20""/! "+ %" " %1 1,- Ɲ "Ȓ                 reisde al een paar keer naar Canada,
    veringen kunnen maken. We zijn in elke  verhalen die kijkers    maar ik zweer je, als je in het Natio-
    provincie hartelijk ontvangen geweest   willen zien        naal Park Hoge Kempen rondwandelt
    en het is door die verplichting dat we                bij zonsopgang, dan waan je je in
    zagen: shit, misschien gaan we het an-                Canada. Je hebt er echt hetzelfde
    ders wel te ver zoeken?”     Reizen Waes als mindset      gevoel. Wat mij ook is bijgebleven is de
                     Reizen op de manier van Waes is een  Matongewijk in Brussel. Een wijk met
    Duizenden tips als leidraad    mindset, een bril om naar je omgeving te  een hele slechte reputatie, aan de rand
    De oproep om interessante mensen,  kijken. Tom Waes: “We gaan nooit voor  van Molenbeek en vaak in het nieuws
    plaatsen of activiteiten door te geven  de evidente dingen, voor de toeristische  door rellen. Als je daar met open vizier
    leverde duizenden inzendingen op.  platgetreden paden. Zo nam ik een echte  binnenstapt, dan ontvangen ze jou op
    De redactie bekeek ze een voor een en  sinjoor die al jaar en dag in een woon- één of andere manier toch heel anders.
    (,+ 7, 7"0 -/ %1&$" Ɲ"3"/&+$"+ 3 +  7,/$ "+1/2* 3"/ )""# *"" ,- !" Ɯ "10  Pas op, ik keur de rellen niet goed maar

    ‘Reizen Waes: Vlaanderen’ maken,  voor een tochtje doorheen Antwerpen.  die haat, dat ontevreden gevoel komt
    eentje over elke Vlaamse provincie  Of maakte ik een boottocht op de Brugse  wel ergens van. Als je daar opgroeit als
                                                  NEOS - 7
  NEOS_2122_006-009_Reizen Waes.indd  7                                21/05/2021  19:41
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12