Page 8 - _09EKC_NEOS_202106.pdf
P. 8

jonge gast met een buitenlandse naam,  Dat is iets wat mij in de originele Reizen
     en moeite hebt om werk te vinden of  Waes stoorde. Er is niets zo vervelend
     een appartement te huren, dat moet  als niet rechtstreeks kunnen commu-
     niet gemakkelijk zijn. We werden uit- niceren. Ik spreek Engels, Frans en ook
     genodigd om er eens te komen kijken  Spaans hielp mij al over heel de wereld,
     en werden zo hartelijk ontvangen. Ik  maar ik moest ook vaak terugvallen op
     hoop dat mensen die wijk, via het pro- vertalers en heb er ook ruzie mee ge-
     gramma anders gaan bekijken.” Dat  maakt. In de Krim hadden we bijvoor-
     kijkers landen en plekken leren kennen  beeld een Oekraïense tolk die een Rus- Tom op de Brugse reien
                                        met zijn 100-jarige gids
     dankzij het programma bleek al langer.  sische burger niet wou vertalen omdat
     Tom Waes: “Het gebeurt vaak dat men  hij vond dat deze ongelijk had. Ook
     mij op sociale media contacteert om te  in Japan sprak ik maar één of twee
     zeggen dat ze nu in bijvoorbeeld Alba- mensen rechtstreeks. Dat vertraagt
     nië of Noord-Korea zitten dankzij het  en dat bemoeilijkt, echt om gek van  Er is niets zo vervelend
     programma. Dat is zo plezant. Ik hoop  te worden. Dus nee, dat aspect heb  als niet rechtstreeks
     dat in België ook te zien gebeuren. Ik  ik zeker niet gemist. Ik vond het tof
     verwittigde de boswachter van Natio- om hier met iedereen te kunnen  kunnen communiceren
     naal Park Hoge Kempen alvast dat hij  babbelen en elke nuance te kunnen  en totaal overgeleverd
     zich mag klaar houden voor een massa- begrijpen.”           te zijn aan een tolk
     toeloop (lacht).”
                      Reizen Waes
     Klein Vlaanderen         gaat verder            noorderburen. Misschien moeten we

      + 1, %Ǿ ) +!"/"+ )&'ƞ ()"&+ǽ &++"+  ,( ) %""ƞ ) +!"/"+ 3"") 1" &"!"+Ǿ  het niet te ver gaan zoeken en kunnen

     het kwartier sta je bij wijze van spreken  er is een tijd na corona. Gaat Tom me- we een alternatieve manier van reizen
     terug in de bewoonde wereld, waar  teen terug de internationale toer op  promoten om zo onze ecologische voe-
     je ook zit. Het gevoel totaal overgele- om de landen die oorspronkelijk op het  1 #!/2( 1" "-"/("+ǽ &1 0"&7,"+ %""ƞ
     verd te zijn aan een lokale gids die de  lijstje stonden te bezoeken? Tom Waes:  me ook geleerd dat wandelen zoveel
     gewoontes en taal van een land kent,  “Dat is de grote hamvraag waarover we  voldoening en rust kan geven. Gezond
     heb je hier niet. Mis je dan niet een stuk  twijfelen. Sowieso volgt eerst nog een  ouder worden door buiten te komen,
     avontuur? Tom Waes: “Integendeel.  editie in Nederland, op vraag van onze  daar geloof ik sterk in. Mijn vader is op


                                        Ik zweer je, als je in het
                                        Nationaal Park Hoge
                                        Kempen rondwandelt
                                        bij zonsopgang, dan
                                        waan je je in Canada.

     8 - NEOS
  NEOS_2122_006-009_Reizen Waes.indd  8                                21/05/2021  19:41
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13